Miyun Rose Valley modern Town Conceptual Scheme Design

Miyun Rose Valley modern Town Conceptual Scheme Design

Location: Miyun, Beijing , China 
Time: 2018.03-2018.10
Area: 750,000 m²
Project leaders: Yu Haiwei
Staff (design): Jin Zhefu, Lv Yan, Gao Chao,  Yu Bin, He Fan, Feng Qing
Client: Miyun District Planning Bureau
Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4