HuaYing mountain summer town conceptual design

HuaYing mountain summer town conceptual design

Location:HuaYing mountain, China 
Time: 2019.03-2019.04
Area: 1,400,000 m²
Project leaders: Yu Haiwei
Staff (design): Han Cong, Shen Ruoyu, He Fan, Zhang Jingwei, Wang Maoyuan
Client: Guang An government
Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4